Aug23

Tokyo Summer 2018 - Mr. Takao (b) trio

Musashisakai Fontana, Tokyo, Japan